REGULAMENT: Concurs ” Castiga un grill Ikohs Stone Grill 2000 ” 22.01.2021

Banner IKOHS 4-1 VOUCHER.cdr

REGULAMENT:

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA

1. Concursul „Povestești experiențe, câștigi premii!” (numit în cele ce urmează Concurs/Campanie promoţională) este organizat de către societatea PREMIUM APPLIANCES SRL cu sediul în Mun. Cluj Napoca, strada Fagului 57C,  jud. Cluj, Punct de lucru în str. Constantin Brincusi, nr. 106, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/620/2012, cod fiscal RO29880221, cont bancar RO10BTRLRONCRT00H0578302, reprezentată de Cerasela Dancu – Administrator, denumită în continuare Organizator.
1.2. Campania promoţională se va derula în conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României, exclusiv prin intermediul  paginii oficiale de Facebook “Kubex.ro” https://www.facebook.com/kubex.ro/, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul României. Scopul Concursului este de a promova produsele din categoriile Cuptoare incorporabile, Cuptoare cu microunde, Plite incorporabile, Masini de spalat cu încărcare frontală, Masini de spalat cu uscător, Uscătoare de rufe, Masini de spalat vase, Electrocasnice mici
1.3. Campania se va desfăşura în perioada 22.01.2021 – 31.01.2021 pe site-ul www.kubex.ro prin intermediul Kubex.ro din cadrul portalului Facebook, (disponibilă la adresa https://www.facebook.com/kubex.ro/).
1.4. Respectarea modului de derulare a Concursului conform prevederilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanţi.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi / sau înceta desfăşurarea Concursului, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu cel putin 24 de ore înainte de data la care orice modificare / completare la Regulament va deveni aplicabilă. Orice modificări / completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţionale ce vor fi comunicate către public şi care vor intra în vigoare prin publicarea pe pagina de internet https://www.facebook.com/kubex.ro/, precum şi prin afişare la sediul Organizatorului, cu cel puţin 24 de ore înainte ca acestea sa devina aplicabile.
Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive şi toţi participanţii înregistraţi până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obţinute. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru luarea la cunoştinţă a modificărilor de către participanţi, atâta timp cât acestea sunt afişate pe pagina de Facebook “Kubex.ro”, accesibila la adresa https://www.facebook.com/kubex.ro/.
1.5. Facebook nu este sponsor, endorser sau asociat în orice fel cu aceasta Campanie.
1.6. Condiţiile de înscriere şi mecanismul de desfăşurare a Campaniei sunt detaliate la Secţiunea 3 de mai jos.

SECŢIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. La această Campanie promoţională poate participa orice persoana fizică, cu domiciliul în România.
2.2. Pentru a participa la concurs, participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Like paginii Kubex.ro
✅ Share la  postare
✅ Tag (etichetează) 3 prieteni în secțiunea de comentarii.
V-a fi luat in considerare doar un singur comentariu cu TAG ( eticheteaza ) prieteni.

Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajaţii Organizatorilor şi ai celorlalte companii implicate în organizarea şi derularea Campaniei promoţionale, precum şi a membrilor familiilor acestora pana la gradul I inclusiv.
2.2. Campania este destinată tuturor clienților care îndeplinesc condiţiile mentionate la art.2.1 si 2.2. de mai sus şi care sunt interesaţi să participe la aceasta. Participarea la Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a acestui Regulament.
2.4. Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu excepţia cheltuielilor necesare de participare la desfăşurarea Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii în Campanie). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt şi nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.
2.5. Câștigătorul desemnat în urma extragerii este beneficiarul premiului atribuit și nu poate ceda drepturile asupra premiului câștigat unei alte persoane.
2.6. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs utilizând o identitate falsă. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

SECŢIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

3.1. Pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie să:

Like paginii Kubex.ro
✅ Share la  postare
✅ Tag (etichetează) 3 prieteni în secțiunea de comentarii.
SECŢIUNEA 4. PREMIILE CAMPANIEI

În cadrul acestei Campanii se acordă 1 premiu, constând într-un cadou Grill Ikohs Stone Grill 2000 W

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR

5.4.După validarea câştigătorului din campanie, vom publica numele câştigătorilor pe pagina de Facebook Kubex.ro, în sectiunea Notes (https://www.facebook.com/pg/kubex.ro/notes/).
5.5.Premiul va fi livrat câştigătorului de către Organizator, în termen de 30 de zile lucrătoare de la validarea efectuată conform prezentului regulament, prin intermediul unei firme de curierat, pe baza de proces-verbal semnat de câştigător şi de un reprezentant al Organizatorului.
5.6.Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alt/alte obiecte şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.

SECTIUNEA 6. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

6.1. Prin comunicarea datelor personale în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament, participanţii şi câştigătorii îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului (a cărei notificare a fost înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal). Datele cu caracter personal vor fi stocate: în cazul Participanților, până la desemnarea câștigătorilor Campaniei, iar în cazul câștigătorilor, pentru o perioadă egală cu durata stabilită de lege privind păstrarea în evidență a documentelor financiar-contabile.
6.2.Tuturor participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor (General Data Protection Regulation – GDPR) – (Regulamentul (UE) 2016/679): dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa sediului social, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

SECTIUNEA 7. FORŢA MAJORĂ

7.1. În înţelesul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariţie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.
7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECTIUNEA 8. LITIGII ŞI FRAUDE

8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.
8.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea şi implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, aşa cum este reglementată în prezentul Regulament pe următoarea adresă: Okapi Electronics SRL, cu sediul în Mun. Cluj Napoca, str. Fagului 57C, jud. Cluj sau la punctul de lucru din str. Constantin Brincusi, nr. 106, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, până la data publicării câştigătorilor. După data publicării câştigătorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie referitoare la participarea la Campanie, validarea câştigătorilor şi atribuirea premiului.
8.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1. Agenţia se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul pe venit.
9.2. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu premiul sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

SECŢIUNEA 10. DIVERSE

10.1. Prin participarea la Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor acestui Regulament.
10.2. Campania nu e sponsorizată, susţinută sau administrată de, sau în asociaţie cu Facebook. Participanţii la această Campanie înţeleg că informaţiile furnizate de către ei în cadrul Campaniei sunt destinate Organizatorului şi nu sunt adresate către Facebook. Informaţiile pe care participanţii le furnizează vor fi utilizate doar de Organizator, în condiţiile prezentului Regulament. Orice întrebări, comentarii, reclamaţii în legătură cu această Campanie, urmează a fi adresate conform art 8.2 de mai sus.
10.3. Campania poate înceta inainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua Campania, după anunţarea prealabilă a publicului.
10.4. Regulamentul Campaniei este publicat pe blog si pe https://www.facebook.com/kubex.ro/ şi va fi disponibil gratuit oricărui solicitant pe toată perioada Campaniei.

ANEXA nr. 1

La Regulamentul Oficial al Campaniei

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul
Premium Appliances SRL, actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare a premiului castigat) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
PREMIUM APPLIANCES SRL cu sediul în Mun. Cluj Napoca, strada Fagului 57C,  jud. Cluj, Punct de lucru în str. Constantin Brincusi, nr. 106, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/620/2012, cod fiscal RO29880221, cont bancar RO10BTRLRONCRT00H0578302, reprezentată de Cerasela Dancu – Administrator, denumită în continuare Organizator.
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
email: [email protected]; adresa de corespondenta: str. Constantin Brincusi, nr. 106, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj.

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei
Pentru scopul Prelucrării mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin inscriere pe mailul [email protected]
1. Nume şi prenume
2. Contul de email personal
3. CNP
4. CI
5. Adresa de livrare a premiului
Codul numeric personal, CI, seria si numarul de CI sunt prelucrate doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premiu, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.

3. Scopul procesarii. Temeiul Legal
Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie sau atribuirii premiului. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date kubex.ro in vederea validarii inscrierii si atribuirii premiului, pentru ca dumneavoastra sa puteti beneficia de premiul oferit de Okapi Electronics SRL.
Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal.
Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Okapi Electronics SRL, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Okapi Electronics SRL va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:
-desemnarii si validarii castigatorilor;
-atribuirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.
-Incheierea procesul-verbal de predare primire aferent premiului/lor revendicate.
De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate si in urmatoarele scopuri:
a) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcarfi, realizarea diverselor raportari, analize si studii statisitice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora ( interesul legitim al Operatorului, in conformitate cu art. 6(1) f) din GDPR);
b) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Operatorului, conform art. 6 (1) lit. c) din GDPR). In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment.
Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea in campanie nu vor fi eligibile sa participe si sa primeasca premiile oferite.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal
Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii in mod direct.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora.
După încheierea Campaniei, datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt pastrate pentru o perioada 3 luni, dupa care vor fi anonimizate. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi stocate pentru anumite perioade de timp dupa încheierea campaniei, astfel cum sunt acestea definitive in legislatie, ca de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor fiscal-contabile aferente premiilor acordate.

6. Drepturile persoanei vizate
In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.
Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.
b) Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
c) Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.
d) Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.
f) Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.
Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.
Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Okapi Electronics SRL, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.
Va rugam sa adresati orice intrebari la adresa sediului Okapi Electronics SRL, situat in în Mun. Cluj Napoca, strada Fagului 57C,  jud. Cluj, sau punct de lucru în str. Constantin Brincusi, nr. 106, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, Romania.
7. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijloacele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.
8. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.
9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.
10. Alte prevederi
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
Date de contact : e-mail: [email protected]; adresa de corespondenta: în Mun. Cluj Napoca, strada Fagului 57C,  jud. Cluj, sau punct de lucru în str. Constantin Brincusi, nr. 106, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj
Anexa 1 – Prelucrarea datelor personale si Anexa 2 – Model proces-verbal de predare-primire premiu fac parte integranta din prezentul regulament.

Anexa 2 – Model Proces-verbal de validare si atribuire premiu

PROCES-VERBAL de validare si atribuire a premiului

Subsemnatul ______________________, CNP____________________________ in calitate de reprezentant al Organizatorului Campaniei, astazi, data de_____________, am predat domnului/doamnei ______________________________, cu domiciliul in________________________, str____________________________, bl._______, sc._______, et._____, ap.____, jud.____________________________, desemnat/a castigator/castigatoare al/a campaniei promotionale, premiul ce consta in _________________ in valoare de __________ lei (TVA inclus), impreuna cu toate documentele aferente acestuia, inclusiv certificatul de garantie.
Subsemnatul________________________________, declar ca am primit premiul prezentat mai sus.

Prin semnarea si datarea procesului-verbal, subsemnatul ______________________________________ imi dau acordul expres si neechivoc ca datele mele personale mentionate mai sus sa intre in baza de date a Organizatorului, persoană juridică română, cu sediul în România, str. Fagului 57C, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, pentru extragerea atribuirea premiilor Campaniei si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii (dupa caz).

Subsemnatul ______________________________________ declar ca am luat cunostinta ca imi pot exercita in mod gratuit dreptul de informare, de acces, restrictionare, rectificare, stergere, dreptul la portabilitatea datelor, la opozitie, de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, dreptul de a ma adresa justitiei si/sau orice alte drepturi prevazute de legislatia locala sau europeana in vigoare printr-o cerere scrisa, datata si semnata trimisa la adresa în str. Fagului 57C, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, Romania. De asemenea, am luat cunostinta ca am dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competenta – A.N.S.P.D.C.P. (www.dataprotection.ro) – în cazul in care consider ca este incalcata confidentialitatea datelor mele personale

Data:

Am Predat: (nume, semnatura)                                                                                                                                Am Primit: (nume, semnatura)

0 I like it
0 I don't like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *